Integraal huurcontract woodboy

 

Ik, ondergetekende, bevestig hierbij akkoord te gaan met onderstaande.

 

De woodboy wordt per volledige dag (24 uur) verhuurd aan de klant vanaf het tijdstip van ophaling of levering tot op het tijdstip van terugbrengen of ophalen. Tenzij schriftelijk anders afgesproken.

De huurprijs per dag is 20,00 €/dag (excl. btw).

 

Bij ophaling of levering van de woodboy wordt een borg van €100,00 gesteld. Wanneer de apparatuur tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, zulks ter beoordeling van Belat bvba, wordt het borgbedrag direct cash terug bezorgt.

 

De klant dient vóór ondertekening van dit document de woodboy te controleren op eventuele schade en/of defecten. De kosten voor schade of defecten veroorzaakt door de klant worden op de klant verhaald. Hiervoor zal de borg worden aangesproken. Indien de kosten hoger zijn dan de gestelde borg, zullen deze kosten op de klant verhaald worden.

 

De klant gaat akkoord met de algemene huurvoorwaarden op de achterzijde.

De klant verbind zich ertoe de woodboy als goede huisvader te gebruiken en de meegeleverde gebruikaanwijzingen ten alle tijden te volgen.

Bij twijfel, vragen of onduidelijkheden zijn wij telefonisch bereikbaar op +32 (0)11/96 80 50 of via mail op [email protected].

 

 

Opgehaald:………………. Tijdstip:………………….

 

Terugbrengen ten laatste op: ………………. Tijdstip:………………….

 

Naam + handtekening klant: Belat bvba:

 

…………………………….. ……………………………..

 

 

Algemene huurvoorwaarden van BELAT BVBA, Industrieterrein Kanaal-Noord 1413, B-3960 Bree

De huur wordt aangegaan op de hiernavermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

1. Duur van de huur.

a) de huur gaat in:

- ofwel op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt.

- ofwel op het ogenblik dat het gehuurde aan een transporteur is overgedragen.

Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstname. Zoniet is de verhuurder naar zijn keuze gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen, dan wel het goed af te leveren op de afgesproken plaats. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. tijdstip van aflevering, zijn slechts indicatief en leveren alleszins geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.

b) de huur eindigt:

- wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum. - in geval een vermoedelijke einddatum of duur is opgegeven eindigt de huur enkel op die datum mits de huurder dit schriftelijk via mail of aangetekende post meldt aan de verhuurder, en/ of op het ogenblik van teruggave van de goederen in de magazijnen van de verhuurder, zoals hieronder voorzien

- in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van een schriftelijke ontlasting.

- Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, of wanneer de vermoedelijke huurtijd wordt overschreden, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief of e-mail tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven, of de fax of mail werd verzonden, en eindigt op diezelfde dag één week later, Deze laatste dag is nog inbegrepen in de opzegtermijn., Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

c) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht naar keuze ofwel te eisen dat de huurder het gehuurde goed terugbrengt, ofwel het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

2. Risico.

a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen transport van het gehuurde materieel en kan de verhuurder nooit verantwoordelijk stellen voor desgevallend ongepast vervoer en daaruit voortvloeiende schade. De huurder en zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten:

- diefstal van het gehuurde voorwerp;

- beschadiging door derden;

- rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers;

- faling.

b) De verhuurder levert goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij de in ontvangstname dient de huurder dit te controleren en tevens de werking van het goed te controleren. In ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt derhalve als aanvaarding van het gehuurde goed, in goede staat van werking. Bij verzending en wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief of e-mail, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder aanvaardt dat, indien hij niet aanwezig was op het afgesproken tijdstip van levering, hij om die reden de bewijslast opneemt dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin (daarin o.m. en enkel ten titel van voorbeeld elke huurderving ingevolge onbruikbaarheid voor de duur van enige herstelling welke de verhuurder moet doorvoeren), zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Gelet op de noodwendigheden van het bedrijf is het de verhuurder niet steeds mogelijk de goederen die worden teruggeleverd onmiddellijk te controleren. De huurder aanvaardt om die reden dat de verhuurder na in ontvangst name van de teruggebrachte goederen over een redelijke termijn beschikt in verhouding tot de omvang en het aantal teruggebrachte goederen, en welke alleszins niet korter is dan 5 werkdagen ingaande op de eerste dag volgende op het binnenbrengen van de goederen, om de teruggebrachte goederen te controleren op andere dan op eerste zicht zichtbare schade, en hierover aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekende brief of e-mail, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen een tijdspanne van 5 werkdagen, de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

d) De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

e) Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen aan de verhuurder wegens verlies, diefstal of totale vernieling, is hij aan de verhuurder de nieuwwaarde op datum van verlies, diefstal of totale vernieling verschuldigd, rekening houdend verlies, diefstal of totale vernieling.

f) Indien hij dit wenst kan de klant een machinebreukverzekering nemen. Dit kan enkel bij aanvang van het huurcontract. De premie bedraagt 20% van de huursom.. Gedekte risico's: Machinebreuk gedurende de huurperiode evenals beschadiging van het huurmaterieel tijdens het transport. Diefstal, opzettelijk aangerichte schade en huurderving zijn NIET verzekerd en blijven ten laste van de klant. Regio : België en de omliggende landen. Vrijstelling : 20% van het schadebedrag met een minimum van 50,00 en een maximum van 2000,00 excl. BTW. Indien de klant niet akkoord gaat met de grootte van het schadebedrag, zal een expert worden aangesteld.

3. Huurprijs en betalingsvoorwaarden.

a) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen.

b) De huurder dient een som vooruit te betalen als waarborg. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, het of de gehuurde voorwerpen terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals b.v. winstderving e.d.

c) Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de maatschappij.

d) Alle bedragen die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, worden vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 10 % per jaar. Bovendien dient, bij gebreke aan betaling uiterlijk 15 dagen volgend op datum van het eisbaar worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele en onherleidbare schadevergoeding te worden betaald van 10% van het verschuldigd bedrag, evenwel met een minimum van €125,00. Een gelijkwaardige vergoeding (10% op de uit te keren bedragen) geldt ten overstaan van de huurder indien de verhuurder in gebreke blijft de aan de huurder toekomende bedragen uit hoofde van borgstelling terug te bezorgen binnen de 30 dagen volgend op het beëindigen van de overeenkomst, behoudens in geval van betwisting omtrent de naleving door de huurder van zijn verplichtingen.

e) De betalingen geschieden ter zetel van de verhuurder.

f) Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de week na haar datum.

4. Borgsom.

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het kontrakt. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en moet pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten. Een eventuele teruggave geldt nooit als afstand van enig recht van de verhuurder.

5. Richtlijnen voor het gebruik.

Onder herinnering van hetgeen onder 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van het gehuurde toestel:

- De huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt ; De huurder verklaart uitdrukkelijk deze ontvangen te hebben bij de ondertekening van deze overeenkomst.

- hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken

- hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning;

- hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen.

- Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard.

- De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

6. Allerlei bepalingen.

a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.

c) Wanneer onderhoud of herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden zo spoedig als mogelijk uit. De huurder heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking voor onderhoud en/of herstel in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. In geval de verhuurder het gehuurde goed niet binnen een redelijke termijn kan herstellen, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de huurprijs gedurende de periode dat het goed voor herstel heeft stilgelegen. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

d) Vervoer.

Zoals gemeld onder 2a) zijn alle kosten ten laste van de huurder. Wanneer de huurder een aanhangwagen huurt dan dient hij ervoor te zorgen dat a) het trekkend voertuig technische gekeurd is voor het trekken van een aanhangwagen b) het max. toegelaten gewicht niet overschreden wordt en c) hij beschikt over een geldig rijbewijs van het juiste type. In geval de huurder ervoor opteert het vervoer door de verhuurder te laten uitvoeren, in plaats van het zelf terug te brengen, aanvaardt hij het volgende:

- Bij het afhalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het afhalen;

- Bij het leveren of afhalen op de werf, wordt er een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier aangerekend worden aan het op dat ogenblik geldende uurloon;

- De verhuurder beschikt na het einde van de huurperiode, en nadat hij door de huurder in kennis is gesteld van de afhaaldatum, over 10 werkdagen om de goederen af te halen. Gedurende deze termijn moet de huurder instaan voor de veilige bewaring van de goederen als een goed huisvader, en blijft het risico overeenkomstig artikel 2a) bij de huurder. Indien om welke reden ook de termijn van 5 werkdagen door de verhuurder zou worden overschreden, verbindt de huurder er zich niettemin toe de goederen ook na deze termijn te bewaren als een goed huisvader. De verhuurder kan schade daterende van na deze termijn niet meer verhalen op de huurder, voor zover de huurder aantoont dat de schade effectief na het verstrijken van de termijn werd aangebracht.

e)Personeel uitgezonden om huurmateriaal te manipuleren, kan enkel instructies krijgen aangaande de plaatsing ervan en wanneer deze bediend mogen worden. De huurder is evenwel gehouden tot de verplichtingen die op hem rusten inzake welzijn op de plaats van het werk.

7. Ontbinding van de huur.

a) Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-in ontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling. b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken, onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere vergoeding te vorderen in geval de reële schade hoger ligt.

8. Bevoegdheid.

Beide partijen aanvaarden dat hun respectievelijke verbintenissen dienen te worden uitgevoerd in de zetel/maatschappelijke zetel van de verhuurder. 

Offerte aanvragen

Kies uw taal

Belgie - Nederlands Belgique - Français Nederland - Nederlands Deutschland - Deutsch Latvija - Latviešu France - Français