Algemene en garantievoorwaarden Belat bvba

Belat bvba is enkel gebonden door haar eigen orderbevestiging en onderhevige voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de contractuele voorwaarden van de cliënt.

Elke vermelde leveringstermijn van goederen is louter informatief en is niet bindend. De levering vindt plaats vanuit de vestiging van Belat bvba te Kleine-Brogel. Vanaf dat ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de cliënt en kan deze laatste geen verhaal meer uitoefenen lastens Belat bvba met betrekking tot de goederen in geval van verlies, beschadiging, diefstal of waardevermindering. Het vervoer van de goederen is op risico en kosten van de cliënt. Bij overmacht worden de leverings - en andere verplichtingen van Belat bvba opgeschort en is zij enkel verplicht haar verbintenissen terug aan te gaan zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

Alle facturen zijn contant te betalen. De cliënt is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking. Zolang de geleverde goederen en of diensten niet betaald zijn blijven zij de uitsluitende eigendom van Belat bvba. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt vanaf deze vervaldag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest van 1,5% per maand op het verschuldigde bedrag. Elke laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van conventionele schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag. Indien Belat bvba de inning van haar niet-betaalde facturen uit handen geeft ter incasso omdat de klant-opdrachtgever ingebreke blijft om zijn betalingsverplichting tijdig te voldoen, zal eveneens een bijkomende inningskost van €250,00 worden aangerekend.

Een klacht aangaande een factuur dient door de cliënt binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Belat bvba. Latere klachten zijn onontvankelijk. Zichtbare gebreken waarover door de cliënt op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd, zijn niet ontvankelijk. Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste 6 maanden na de levering door de cliënt schriftelijk ter kennis van Belat bvba worden gebracht. Alle latere klachten zijn niet ontvankelijk. Geen enkele klacht geeft de cliënt het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen. De client heeft geen recht op restitutie, enkel omruiling van goederen is mogelijk. De eventuele kosten verbonden met omruiling zijn voor de cliënt. Een aanvraag tot omruiling dient door de cliënt binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Belat bvba. Latere aanvragen zijn onontvankelijk. De cliënt kan zijn bestelling kosteloos annuleren totdat de cliënt een voorschot heeft betaald of tot 48 uur voor de afgesproken levering van de producten.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Belat bvba in geval van niet - betaling op de vervaldag of niet - naleving van elke andere contractuele verplichting door de cliënt gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief. In geval van ontbinding, verbindt de cliënt zich ertoe de door Belat bvba afgeleverde goederen welke door de cliënt nog niet werden betaald binnen de 24 uur voor retour te zenden aan Belat bvba. In geval van niet - teruggave binnen deze termijn zal Belat bvba, op welke plaats het ook weze, de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.

Elke betwisting over onderhavige factuur wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt (België) zijn exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de cliënt.

Belat bvba verleent kopers van deze vloer een 5 jaar durende garantie op productfouten. De garantietermijn gaat in op de dag dat u de vloer heeft aangekocht. 

De houten vloer is een natuurproduct. Dit houdt het volgende in. Er kunnen kleurverschillen bestaan tussen bijvoorbeeld de monsters in de winkel en de geleverde vloer. Ook kunnen er vlekken ontstaan tijdens het oliën omdat elke stukje hout de olie anders kan opnemen. Natuurlijke verkleuring van de vloer kan optreden door zonlicht of andere lichtbronnen. Aangezien het hout reageert op vocht dient de vloer te worden gelegd in een droge omgeving. De koppen van de vloerdelen zijn haaks (met een maximale tolerantie van 1% van de breedte van het vloerdeel). De lengte van de vloerdelen mag 2mm afwijken van de vermelde waarde. In de breedte bedraagt de tolerantie +-1,5% en in de dikte +-1 mm. Tordering en kromming met een tolerantie van +-1% van de lengte zijn toegestaan. Bollingen en hollingen met een tolerantie van +-1,5% van de breedte zijn toegestaan. Gezonde kwasten, kopscheuren, scheurvorming en kleurschakeringen in de vloerdelen zijn toegestaan. Opgestopte vloeren zijn voor 80% opgestopt. 

De houten vloer moet regelmatig gereinigd en onderhouden worden conform de instructies op onze website. De klant dient de relatieve luchtvochtigheid te allen tijde tussen 45% en 60% te houden. Belat bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door een te hoge of lage relatieve luchtvochtigheid.

Voor het behouden van recht op garantie moet u volgende voorwaarden in acht nemen. De garantie is slechts van toepassing als de aangekochte vloer strikt conform de leginstructies is verwerkt, wordt gereinigd en onderhouden. De vloerdelen moeten vóór en tijdens het leggen worden gecontroleerd op eventueel aanwezige gebreken. Een vloer die ondanks zichtbare gebreken is gelegd, is uitgesloten van de garantie. Een bestelling waar de producten buiten de toleranties zijn kan alleen als gehele bestelling omgeruild worden mits dit binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk gemeld wordt aan Belat bvba. Het geleverde product is 100% termiet en houtworm vrij. Belat bvba is derhalve niet aansprakelijk voor gerelateerde schade. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik, ongeval, onjuiste behandeling, onjuiste montage, onjuiste reiniging, of gebrek aan normaal onderhoud, slijtage door normaal gebruik, beschadiging en krasvorming veroorzaakt door nalatigheid, water of zand, het leggen van vloer in een vochtige ruimte, elk onachtzaam gebruik van het product.

Mocht u onverhoopt toch een beroep op deze garantie moeten doen, dan zijn dit de regels voor uw geldig beroep op garantie. Een beroep op de garantie moet u binnen 30 dagen na de constatering bij het verkooppunt melden. U dient hierbij de originele factuur of verkoopbon voor te leggen. Het recht op garantie vervalt indien fabrikant, of een derde door ons aan te stellen, geen gelegenheid krijgt de vloer ter plekke te bezichtigen en mogelijkerwijs te onderzoeken. Bij een terecht beroep op garantie, zal Belat bvba de beschadigde elementen vervangen. Als de betreffende vloer niet meer leverbaar is, kunt u een vervanging van gelijkwaardige kwaliteit kiezen uit ons actuele assortiment. Aangezien de vloer jaarlijks door gewoon gebruik 10% aan waarde verliest, kan het zijn dat u mogelijkerwijs een bepaald bedrag moet bijbetalen. Belat bvba is niet aansprakelijk voor verdere schades en kosten, waaronder in ieder geval indirecte kosten zoals legkosten en transportkosten van de beschadigde vloerdelen. De garantie is niet overdraagbaar en slechts van toepassing op de originele koper. Indien de koper van het product een consument is, tasten deze garantievoorwaarden de wettelijke rechten van de consument niet aan.